top of page

KATECHETYCZNE METODY BIBLIJNE

01

celeb1.webp

METODY PARAFIALNE

 1. Nabożeństwo słowa Bożego

 2. Godzina biblijna

 3. Krąg biblijny

 4. Rozmowa ewangeliczna

 5. Ewangeliczna rewizja życia

 6. Dzielenie się Ewangelią

 7. Metoda czterech tekstów

 8. Spotkanie biblijne z Psalmem

 9. Metoda projektów biblijnych

 10. Katechetyczne spotkanie biblijne z zastosowaniem metod szkolnych

02

METODY SZKOLNE
 

1. Metody eksponujące tekst biblijny

 

Metody impresyjne – metody proklamowania tekstu biblijnego – metody impresyjne – (łac. – wrażenie, odczucie, przeżycie – metody sprowadzające się do organizowania uczestnictwa uczniów w odpowiednio eksponowanym tekście biblijnym)

 1. Uroczyste czytanie Pisma Świętego

 2. Uproszczone czytanie Pisma Świętego

 3. Proste czytanie Pisma Świętego

 4. Czytanie tekstu Pisma Świętego z podziałem na role

 5. Parafraza tekstu biblijnego

 6. Opowiadanie biblijne proste

 7. Opowiadanie biblijne z oglądaniem obrazów przedstawiających sceny biblijne

 8. Czytanie powtarzające tekst

 9. Film biblijny

 10. Słuchowisko biblijne

 11. Oglądanie obrazu przedstawiającego scenę biblijną

Metody ekspresyjne – (łac. – wyrażenie – metody polegające na stwarzaniu sytuacji, w których uczniowie wytwarzają lub odtwarzają dane związane z tekstem biblijnym)

 1. Inscenizacja prosta

 2. Inscenizacja improwizowana

 3. Przedstawienie sceniczne

 4. Pantomima

 5. Drama

 6. Trybunał

 7. Artykuł prasowy

 8. Prezentacja postaci

 9. Zmiana metafory biblijnej

 10. E-mail

 11. Rysunek

 

2. Metody głoszenia kerygmatu

 

Komentarz biblijny

 1. Komentarz wprowadzający – zrozumienie wyrazowe, zrozumienie teologiczne

 2. Komentarz pogłębiający – zrozumienie teologiczne

 3. Komentarz podsumowujący

 4. Komentarz liturgiczny

Pogadanka biblijna

 1. Pogadanka wstępna

 2. Pogadanka informacyjna

 3. Pogadanka utrwalająca

 4. Pogadanka kontrolna

 5. Pogadanka poszukująca

Szkolne wykłady biblijne

 1. Wykład liniowy

 2. Wykład koncentryczny

 3. Wykład spiralny

 

3. Metody odkrywania i utrwalania kerygmatu

 

Praca z książką

 1. Praca z egzemplarzem Pisma Świętego

 2. Uczenie się z podręcznika

 3. Posługiwanie się lekturą uzupełniającą

 

Dyskusje biblijne

Dyskusje rozwiązujące problemy

 1. Burza mózgów

 2. Dyskusja piramidowa

Dyskusje kształtujące przekonania

 1. Metaplan

 2. Dyskusja okrągłego stołu

 3. Debata

Dyskusje uzupełniające wiadomości

 1. Dyskusja związana z wykładem

 2. Dyskusja panelowa

 

Metody do odkrywania sensu dosłownego – ens dosłowny (wyrazowy) jest sensem zamierzonym przez autorów biblijnych ludzkich.

Metody analizy tekstu

 1. Metoda analizy tekstu narracyjnego

 2. Metoda analizy dialogów

 3. Metoda analizy listów i mów

 4. Metoda analizy przypowieści

 5. Metoda analizy psalmów

 6. Podział tekstu

 7. Targum

Metody pracy z tekstem

 1. Rozmowa pisemna na temat tekstu biblijnego

 2. Opracowanie tekstu biblijnego ukierunkowane pytaniami

 3. Ponowne opracowanie tekstu biblijnego

Metody krótkiego sformułowania kerygmatu

 1. Sms

 2. Alternatywne tytuły

 3. Metoda krótkich formuł wiary

Metody pracy z różnymi tekstami

 1. Czytanie tekstu w różnych przekładach

 2. Metoda porównań biblijnych

 3. Praca z paralelnym tekstem biblijnym

 4. Skrutacja Pisma Świętego

 5. Metoda wersetów

 6. Testimonia

 7. Metoda trzech tekstów

Metody pytań i metody powtórzeniowe

 1. Pytające kartki

 2. Wędrujące kartki

 3. Czytanie z pytaniem

 4. Metoda obserwacji

 5. Wywiad biblijny

 6. Ambasador

 7. Kto to jest?

 8. O kim ten tekst mówi?

 9. Zadania otwarte

 10. Zadania zamknięte

 11. Licytacja

 12. Krzyżówka

 

Metody do odkrywania sensu duchowego – Sens duchowy jest to sens wyrażony przez teksty biblijne, kiedy się je czyta pod wpływem Ducha Świętego w kontekście tajemnicy paschalnej Chrystusa i nowego życia, które z niego wynika. Są to metody modlitewne i egzystencjalne

 1. Przepisywanie tekstów krótkich

 2. Uczenie się słów Pisma Świętego na pamięć

 3. Biblia jak pocisk

 4. Metoda Västers

 5. Słowo życia

 6. Słuchanie Boga

 7. Medytacja biblijna

 8. Modlitwa psalmami lub biblijnymi modlitwami

 9. Modlitwa słowem Bożym

 10. Dziennik biblijny

 11. Powtarzanie zdań i słów, które poruszyły uczestników

 12. Poszukiwanie drogowskazów biblijnych

 13. Słowo Boże jak lustro

Metody do odkrywania sensu pełniejszego – Sens pełniejszy jest to sens głębszy tekstu, zamierzony przez Boga, ale nie wyrażony jasno przez autora ludzkiego. Odnajduje się jego istnienie w tekstach biblijnych, kiedy bada się je w świetle innych tekstów biblijnych, korzystających z niego w powiązaniu z wewnętrznym rozwojem objawienia. Ostatecznie można by uważać sens pełniejszy za inny sposób określenia sensu duchowego jakiegoś tekstu biblijnego, w przypadku, gdy sens duchowy różni się od dosłownego.

 1. Metoda Filipa

 2. Metoda Mateusza

 3. Metoda cytatów

 4. Liturgiczne powiązania biblijne

 5. Głos Ojców

studiowanie-slowa-bozego-biblii-pisma-swietego.jpg
80AB3C0A-B9EF-4EA3-9088-98EA30A03878-5469-000003268257714E.JPG

03

METODY WYCHOWAWCZE

 1. Metody wpływu osobistego

 2. Metody oddziaływania sytuacyjnego

 3. Metoda samokształceniowa – podjęcie przez ucznia systematycznego studium biblijnego

bottom of page