top of page

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
DZIEŁA BIBLIJNEGO

Dzieło Biblijne jest stowarzyszeniem, do którego mogą należeć, wszyscy ci, którzy pragną pogłębić wiedzę o Biblii i żyć Biblią.

Są trzy kategorie członków dzieła:

- członkowie zwyczajni: wszyscy, którzy ukończyli studia teologiczne, szczególnie z zakresu teologii biblijnej oraz ci, którzy ukończą kursy wprowadzające w znajomość Biblii, zorganizowane przez Dzieło,

- członkowie honorowi: osoby szczególnie zasłużone dla krzewienia duchowości i kultury biblijnej, a także dla samego Dzieła przez pracę lub ofiarność na jego rzecz,

- członkowie wspomagający: osoby, które zadeklarują na piśmie gotowość samodzielnego pogłębiania wiedzy biblijnej, w celu wykorzystania jej w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym oraz zadeklarują uiszczenie rocznej składki.

Wszyscy chętni do przystąpienia do Dzieła składają Deklarację Członkowską do Moderatora, a następnie ogólnopolski Zarząd w drodze uchwały przyjmuje do Stowarzyszenia.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:

- osoby duchowne za zgodą własnego biskupa po złożeniu pisemnej deklaracji

- osoby świeckie po złożeniu pisemnej deklaracji

Warunkiem przystąpienia do Dzieła oprócz złożenia akcesu na piśmie jest opłacenie rocznej składki.

bottom of page